pijl

Privacy

Heetkamp Orthopedische Schoentechnieken hecht veel waarde aan zorgvuldigheid omtrent uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de geldende wetten en regelgeving. Informatie over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens leggen wij u hierbij in het kort uit.

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om

Wij gebruiken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening:

 • Het verstrekken van een hulpmiddel
 • Leveren van diensten
 • De administratieve afhandeling

Wij wisselen uw gegevens veilig uit met onder andere zorgverzekeraars, zorgkantoren en het UWV. Wij gebruiken uw gegevens ook voor:

 • Het bevestigen van afspraken per e-mail.
 • Een klanttevredenheidsonderzoek.

Het is altijd mogelijk uw gegevens in te zien, te wijzigen, te wissen of over te dragen aan een andere organisatie. Dit is zo geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarom bewaren wij uw persoonsgegevens

Hieronder kunt u lezen waarom wij uw persoonsgegevens (moeten) bewaren:

 • Voor het aanmeten van orthopedische producten.
 • Voor het verwerken van uw bestelling.
 • Om uw (eventuele) vraag of klacht te verwerken.
 • Om u over afspraken te informeren via e-mail.
 • Voor ons klanttevredenheidsonderzoek.
 • Als voorwaarde van zorgverzekeraars in hun overeenkomst met ons.

 

Mochten wij uw gegevens willen gebruiken voor een ander doel, bijvoorbeeld voor het doen van onderzoek, dan vragen wij u daar vooraf expliciet toestemming voor. Ook dan is het altijd mogelijk die toestemming weer in te trekken. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens

Wij ontvangen persoonsgegevens van uzelf rechtstreeks. Maar wij ontvangen en verstrekken gegevens van u ook via andere hulpverleners en organisaties zoals uw arts, het ziekenhuis, zorginstelling, zorgverzekeraar en het zorgkantoor. Hierbij ontvangen en verstrekken wij gegevens die nodig zijn voor het bieden van het juiste product of de juiste dienst en daarbij behorende administratieve afhandeling. Daaronder zijn ook gegevens over uw gezondheidssituatie, zodat we weten hoe onze oplossing aan moet sluiten op uw specifieke situatie.

Verstrekking van uw gegevens aan derden

Wanneer wij uw gegevens aan een derde partij verstrekken, zijnde niet een zorgaanbieder, zorgen wij er onder andere (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor oneigenlijke doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Wij zullen de door u verstrekte gegevens verder niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet of de zorgverzekeraar ons dit verplicht. Wij hanteren zowel de wettelijk vastgestelde bewaartermijn van de belastingdienst als de contractueel vastgelegde bewaartermijn van de zorgverzekeraars.

Solliciteert u op een baan bij Heetkamp Orthopedische Schoentechnieken? Dan worden uw gegevens maximaal 4 weken na het afronden van de sollicitatieprocedure vernietigd.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Blijkt na uw verzoek tot inzage dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek indienen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te laten vullen. Wilt u uw gegevens inzien, neemt u dan contact met ons op.

Uw gegevens doorgeven aan een ander organisatie

U heeft het recht dat uw digitale gegevens gemakkelijk doorgegeven worden aan andere organisaties. Wanneer u aanspraak wilt maken op dit recht dan zijn wij wettelijk verplicht om deze gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat aan u te verstrekken, of door te sturen naar een andere organisatie van uw keuze. 

Neemt u in dit geval contact met ons op.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van Algemene Verordening Gegevensbescherming ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. Meer informatie vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

Aanpassen privacy-statement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy-statement aan te passen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen in onze dienstverlening, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy-statement.